TMS Homes Wonder World V?nh Yên

??i ?ô th? ti?n ích ??ng c?p B?c Hà N?i

Liên h? t? v?n ngay

Thông tin d? án TMS Homes Wonder World

Informations of TMS Homes Wonder World  Of TMS Group

Gi?i thi?u TMS ??M CÓI – TMS WONDER WORLD V?NH YÊN

N?m t?i phía B?c Hà N?i, thu?c ph??ng H?i H?p, TP. V?nh Yên, có m?t n?i c?ng là ph? mà không h? ??n ?i?u, c?ng là ?ô th? r?c r? ánh ?èn mà ch?ng ng?t ng?t, bon chen…D? án là n?i giao c?t c?a nhi?u tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a V?nh Phúc: ???ng Lê H?ng Phong, ???ng tránh QL2Ch? ??u t?: TMS GroupV? trí: ??m Cói, V?nh Yên, V?nh PhúcQuy : 143 haT?ng v?n ??u t?: 15,000 T?M?t ?? xây d?ng: 29.3%??n v? t? v?n thi?t k?: AedasHình th?c s? h?u: S? ?? v?nh vi?nLo?i hình s?n ph?m:Khu ?ô th? ph?c h?p sinh thái v?i h? ?i?u hoà 38 ha, m?t ?? cây xanh vô cùng l?n s? mang l?i cu?c s?ng ch?t l??ng c?ng nh? thúc ??y phát tri?n kinh t?- th??ng m?i khu v?c.Ti?n ích: H? th?ng h?n 100 ti?n ích: Giáo d?c, vui ch?i, gi?i trí, th? thao, mua s?m, khu v?c c?ng ??ng

V? TRÍ KHU ?Ô TH? TMS HOME WONDER WORLD V?NH YÊN

 • N?m ngay t?i c?a ngõ Thành ph? V?nh Yên – khu v?c ???c ??nh h??ng tr? thành trung tâm phát tri?n m?i c?a c? t?nh 
 • D? án có v? trí ??c ??a v?i 4 m?t là các ??i l? l?n, m?t ?? giao thông cao nh?t t?i TP. V?nh Yên nh? ???ng Lê H?ng Phong, ???ng tránh QL.2, ???ng quy ho?ch 36 và 52m và k?t n?i c?c k? thu?n ti?n t?i các huy?n Yên L?c, V?nh T??ng,…
 • T? TMS Homes Wonder World ch? m?t 10 phút ?? ??n cao t?c Hà N?i – Lào Cai, 20 phút ??n c?ng hàng không Qu?c t? N?i Bài, d? dàng di chuy?n ??n trung tâm thành ph? Hà N?i Theo QL.2A
 • N?m t?i vành ?ai kinh t? Hà N?i – H?i Phòng – Qu?ng Ninh

K?t n?i giao thông thu?n ti?n t? TMS V?nh Yên

 • D? dàng di chuy?n ??n các công trình tr?ng ?i?m và trung tâm Thành Ph?
 • D? dàng di chuy?n ??n trung tâm Hà N?i theo ???ng QL2
 • N?m ngay c?a ngõ vào thành ph?, ??nh h??ng tr? thành trung tâm phát tri?n c?a t?nh
 • 10 phút t?i cao t?c Hà N?i Lào Cai
 • 30 phút ??n sân bay N?i Bài
 • T? d? án d? dàng k?t n?i ??n các ti?n ích hi?n h?u nh? khu ngh? d??ng Sông H?ng Resort, Golf ??m V?c…

Hình ?nh d? án TMS HOMES WONDER WORLD

MS Homes Wonder World là d? án tâm huy?t nh?t c?a C?T TMS Group v?i b? dày kinh nghi?m h?n 15 n?m phát tri?n. D? án ???c quy ho?ch v?i hình th?c ??t n?n chia lô, bi?t th?, shophouse. Th? t?c pháp lý rõ ràng. Khách hàng s? h?u s? ?? ngay khi nh?n ???c

??ng b? l? c? h?i ??u t? t?i TMS HOMES WONDER WORLD

Vì thông th??ng, các nhà ??u t? luôn ch?n giá ??t 1 cho món ??u t? c?a mình!

 
 

Khách hàng nói gì v? TMS HOMES WONDER WORLD

Khách Hàng ?ã Mua Qua S?n Ph?m TMS HOMES WONDER WORLD Nói Gì

TMS HOMES WONDER WORLD

??i ?ô Th? ti?n ích ??ng c?p B?c Hà N?i

L?a ch?n ngôi nhà m? ??c c?a b?n

TMS HOMES WONDER WORLD ?a D?ng Lo?i Hình

NHÀ LI?N K?

Khu nhà li?n k? ???c s?p ??t hài hòa v?i nh?p s?ng hi?n ??i thi?t k? h??ng ??n khu ?ô th? sinh thái xanh. Nh?ng dãy ph? xanh v?n minh dành cho nh?ng c? dân thành ??t trong m?t c?ng ??ng ??ng c?p và nhân v?n.

 • S? l??ng: 1846 c?n
 • Di?n tích: 60-70-80 m2
 • S? t?ng: 3,5 t?ng
 • ??a ch?: ??m Cói, V?nh Yên, V?nh Phúc

SHOPHOUSE

Shophouse có thi?t k? tân c? ?i?n ???c t?i ?u di?n tích kinh doanh t?ng 1 và không gian s?ng ??y ?? ti?n nghi ? các t?ng trên ??m b?o nhu c?u v?a ? v?a kinh doanh sinh l?i cho gia ch?. V? trí trên tr?c ???ng l?n t? 12m ??n 36m r?t thích h?p v?i nhi?u lo?i hình kinh doanh: Nhà hàng, Spa, cà phê,…

 • S? l??ng: 728 c?n
 • Di?n tích: 90-100 m2
 • S? t?ng: 5 t?ng
 • ??a ch?: ??m Cói, V?nh Yên, V?nh Phúc

BI?T TH? 

100% các c?n bi?t th? t?i TMS V?nh Yên có t?m nhìn tr?c ti?p ra không gian m?t n??c ??m Cói r?t thoáng ?ãng và ??p m?t. M?i c?n bi?t th? nh? m?t resort ngh? d??ng bên h? ?i?u hòa mang ??n cho gia ch? m?t cu?c s?ng th?i th??ng hòa mình v?i thiên nhiên.

 • S? l??ng: c?n
 • Di?n tích:  m2
 • S? t?ng: 3 t?ng
 • ??a ch?: ??m Cói, V?nh Yên, V?nh Phúc

M?t b?ng t?ng th? d? án d? án

TI?N ?? THANH TOÁN THÔNG TH??NG

??A ?I?M

Tòa nhà v?n phòng TMS Group,   – T?ng 21 tòa nhà Charmvit, S? 117 ???ng Tr?n Duy H?ng, P. Trung Hòa, Q. C?u Gi?y, Hà N?i

S? ?I?N THO?I

Hotline: 091.739.4444

??A CH? EMAIL

phungtu.hn@gmail.comCopyright @ 2020 by  www.tmswonderworld.com.vn

  Liên h? v?i TMS HOMES WONDER WORLD  ??t mua ngay ?? có ??t giá t?t nh?t!

  Liên h? t? v?n mi?n phí

  * M?t ??i d? án t?i V?nh Phúc c?aT?p ?oàn TMS Group